baovippro_bmt 6/18/2023 3:58:04 AM
Cho 8,04 gam hỗn hợp khí và hơi gồm anđehit axetic và axetilen tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 55,2 gam kết tủa . Lọc lấy kết tủa sau đó cho vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng thấy có m gam chất không tan. Giá trị của m là:A. 61,78             B. 21,6             C. 41,69             D. 55,2

Câu Hỏi Liên Quan