lethithuyduong2244a 6/18/2023 6:16:12 AM
Cho các chất: glyxylalanin, vinyl axetat, etyl fomat, metyl acrylat, saccarozơ, xenlulozơ. Số chất bị thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc làA. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.