duonghaminh01 6/18/2023 4:16:12 AM
Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Làm khô cẩn thận dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m làA. 24,25.       B. 25,70.       C. 24,30.       D. 21,20